Zmiana zapisów zapytania ofertowego nr RPO/2/2017

Z dniem 05.10.2017 ulegają zmianie zapisy zapytania ofertowego nr RPO/2/2017 na dostawę Plotera do wydruków dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Zmianie uległy punkty 4.11, 10.1, 10.2, 10.3 oraz 10.4

Poniżej ww. punkty w obowiązującej treści od 05.10.2017

4.11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących minimalnych parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych, bądź ich zakresach, w odniesieniu do całości zamówienia:

10.1 Oferty stanowiące odpowiedź na niniejsze ogłoszenie należy składać w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych/kurierów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w zakresie dostawy Plotera do wydruków,  w postępowaniu nr RPO/2/2017, nie otwierać przed 07.11.17 r. godz. 10:30” wraz z nazwą i adresem oferenta” .

10.2 Oferty należy składać na adres: ATS Serwis sp. z o.o. ul. E. Plater 25 – 27, 59-220 Legnica.

10.3 Termin składania ofert upływa w dniu 07.11.17 r. o godz. 10:00.

10.4 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.11.17 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ATS Serwis sp. z o.o. ul. E. Plater 25 – 27, 59-220 Legnica.

Zapytanie ofertowe i specyfikacja - obowiązuje od 05.10.2017